Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά

Σε διεθνή περιοδικά με κρίση

 1. Μaloupa-Ikonomou, E. and Jacques, M. 1986. Development of meristems of Weigela Florida var. Bristol Ruby following reproductive induction in long days. Annals of Botany. 58: 887-895.
 2. Maloupa-Ikonomou, E. et Jacques, M. 1988. Sur la floraison du Weigela Florida. «Bristol Ruby» Bull. Soc. Bot. Fr. 135 Lettres Bot. 2: 169-179.
 3. Maloupa-Ikonomou, E. and Jacques, M. 1991. Multiplication vegetative du Weigela Florida a partir d’ apex inflorescentiels en culture in vitro. Bull. Soc. Bot. Fr. 138. Lettres Bot. (1): 29-37.
 4. Economou, A.S. and Maloupa, E.M. 1995. Regeneration of Elaeagnus angustifolia from leaf segments of in vitro-derived shoots. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 40(3): 285-288.
 5. Traka-Mavrona, E. Grafiadellis, M. and Maloupa, E. 1995. Response of tomato production to three different greenhouse heating systems. Agr. Med. vol 125: 86-95.
 6. Papadopoulou, K. Gerasopoulos, D. and Maloupa, E. 1996. Effect of the substrate and frequency of irrigation on growth, yield and quality of Gerbera jamesonii bolus cultivated in pots. Agr. Med. vol 126: 297-302.
 7. Maloupa, E. Fakhri, M.N. Chartzoulakis, K. and Gerasopoulos, D. 1996. Effects of substrate and irrigation frequency on growth gas exchange and yield of gerbera cv. Fame. Adv. Hortic. Sci. 10: 195-198.
 8. Papadopoulou, K. Gerasopoulos D. and Maloupa E. 1996. Effect of ethefon on lignin content and bending incidents of Rosabella of Gerbera jamesonii flowers. Adv. Hortic. Sci. 10: 29-32.
 9. Grafiadellis, Y. Mattas, K. and Maloupa, E. 1997. «Adopting new Techniques in Protected Ornamental Production: A Financial Assessment» Medit. vol. 4/97: 18-22.
 10. Djedidi, M. Gerasopoulos, D. and Maloupa, E. 1999. The effect of different substrates on the quality of F.Carmello tomatoes (Lycopersicon Escullentum Mill) grown under protection in a hydroponic system. Cahiers Options Mediterraneennes vol. 31: 379-383.
 11. Grafiadellis, M., Mattas, K., Maloupa, E., Tzouramani, I. and Galanopoulos, D., (2000). An economic analysis of soilless culture in gerbera production. HortScience35 (2): 300-303.
 12. Issa, M. Ouzounidou, G. Maloupa, H. and Konstantinidou, H. 2001. Seasonal and diurnal photosynthetic responses of two gerberas varieties to different substrate and heating systems. Sci. Hort. v.88: 215-234.
 13. Papageorgiou, I. Giaglaras, P. and Maloupa, E. 2002. Effect of Paclobutrazol and Cycocel on Growth and Flowering of Lavandula stoechas. HortTechnology. 12: 236- 238.
 14. Papageorgiou, I. Giaglaras, P. and Maloupa, E. 2002. Effect of Paclobutrazol and Cycocel on Growth and Flowering of Lavandula stoechas. HortTechnology. v.12: 236- 238.
 15. Samartzidis, C. Awada, T. Maloupa, E. Radoglou, K. and Konstantinidou, H.A. 2005. Rose productivity and physiological responses to different substrates for soil-less culture. Sci. Hort. v. 106: 203-212.
 16. Cook C.M., Maloupa E., Kokkini S. & Lanaras T. 2007. Differences between the inflorescence, leaf and stem essential oils of wild Mentha pulegium plants from Zakynthos, Greece. Journal of Essential Oil Research 19, 239-243.
 17. Grigoriadou K. and Maloupa E. 2008. Micropropagation and salt tolerance of in vitro grown Crithmum maritimum Plant Cell Tissue and Organ Culture v. 94: 209-217. (DOI: 10.1007/s11240-008-9406-9)
 18. Maloupa E. & Krigas N. 2008. The profile of the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N. Greece: A Garden dedicated to the conservation of the native plants of Greece and the Balkans. Sibbaldia v. 6: 9-27. Κατεβάστε το άρθρο
 19. Krigas, Ν., Mouflis, G., Grigoriadou, K. & Maloupa, E. (2010). Conservation of important plants from the Ionian Islands at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece: using GIS to link the in situ collection data with plant propagation and ex situ – Biodiversity and Conservation 19(12): 3583–3603, (DOI: 10.1007/s10531-010-9917-7).
 20. Fernández, J. Α., De-Los-Mozos-Pascual, Μ., Santana, Ο., Guardiola, J. , Molina, R. V., Heslop-Harrison, P., Borbely, G., Branca, F.,Maloupa, E., Talou, T., Thiercelin, J. M., Gasimov, K., Vurdú, H., Roldán, M., Santaella, M., Sanchís, E., Desamparados de Luis, M., Suranyi, G., Molnár, A., Sramko, G., Gulyas, G., Balazs, L., Horvat, O., Rodríguez, M. F., Sánchez-Vioque, R., Escolano, M. A., Reina, J. V., Krigas, N., Constantinidis, T., Karamplianis, T., Pastor, T., Renau, B., Raynaud, C., Medina, J., Ibadli, O., Polissiou, M., Tsimidou, M. Tsaftaris, A., & Sharaf- Eldin, M. (2011). The World Saffron and Crocus Collection. Strategies for establishment, management, characterization and utilization. – Genetic Resources and Crop Evolution 58(1): 125-137 (DOI 10.1007/s10722-010-9601-5). Κατεβάστε το άρθρο
 21. Grigoriadou, K., Krigas, Ν. & Maloupa, E. (2011). GIS-facilitated in vitro propagation and ex situ conservation of Achillea occulta. – Plant Cell Tissue and Organ Culture 107: 531-540, (DOI 10.1007/s11240-011-0004-x).
 22.  Grigoriadou, K., Krigas, N. & Maloupa, E. (2013). GIS-facilitated ex situ conservation of the rare Greek endemic Campanula incurva Aucher: seed germination requirements and effect of growth regulators on in vitro proliferation and rooting. Plant Biosystems, Vol. 148, No. 6, 1169–1177, (DOI 10.1080/11263504.2014.980355).Κατεβάστε το άρθρο
 23. Gkika, P.I, Krigas, N., Menexes, G., Eleftherohorinos, I. G., Maloupa, (2013). Conservation of the rare Erysimum naxense Snogerup and the threatened Erysimum krendlii Polatschek: effect of temperature and light on seed germination. – Central European Journal of Biology 8(12): 1194-1203, (DOI: 10.2478/s11535-013-0229-2). Tsoktouridis G., Grigoriadou K., Doua E., Nikolaidou A., Menexes G., and Maloupa E. (2013). In vitro shoot proliferation, rooting, and acclimatization of four diverse Dianthus petraeus et K. genotypes using TDZ, NAA, and IBA. Propagation of Ornamental Plants Vol. 13 (4): 181-188.
 24. Tsoktouridis G., Koutinas N., Osmantzikidis I., Giannakoula A., Roubos K., Sotiropoulos T., Podbeltseva L., Maloupa E., Krigas N. (2014). Phylogenetic Analysis of 15 Eucalyptus Species through Amplification of the Intergenic Space of the clpP Gene of Chloroplast DNA. Journal of Environmental Protection and Ecology 15 (1): 184–193.
 25. Argyropoulou C., Papadatou M., Grigoriadou K., Maloupa E. And Skaltsa H. (2014). Evaluation of the Essential oil content of Cretan Dittany cultivated in Northern Greece.  Med Aromat Plants 2014, 3:2 (DOI: 10.4172/2167-0412.1000157) Κατεβάστε το άρθρο
 26. Krigas N., Lazari D., Maloupa E., Stikoudi M. (2015).Introducing Dittany of Crete (Origanum dictamnus L.) to gastronomy: A new culinary concept for a traditionally used medicinal plant. International Journal of Gastronomy and Food Science Volume 2, Issue 2, Pages 112–118 (DOI: org/10.1016/j.ijgfs.2015.02.001). Κατεβάστε το άρθρο
 27. Sarropoulou V., Maloupa E. 2015.  Effect of exogenous dikegulac on in vitro shoot proliferation of Sideritis raeseri L. – Greek mountain tea species. Agriculture & Forestry, Vol. 61, Issue 4: 153-159 (DOI: 10.17707/AgricultForest.61.4.16) Κατεβάστε το άρθρο

 

Σε ελληνικά περιοδικά

 1. Μαλούπα-Οικονόμου, Ε. Jacques, M. 1989. Πολλαπλασιασμός in vitro του καλλωπιστικού θάμνου Weigela florida var. Bristol Ruby από καλλιέργεια ανθοφόρων μεριστωμάτων. Επιστημ. δελτίο Κ.Γ.Ε.Β.Ε. 5: 61-79.
 2. Μαλούπα, Ε. και Οικονόμου, Α. 1992. Κριτήρια συγκομιδής και ποιότητας δρεπτών ανθέων. Πρακτικά ημερίδας για τη Συντήρηση – Τυποποίηση – Εξαγωγές Ανθοκομικών Προϊόντων: 59-70.
 3. Μαλούπα, Ε. 1994. Υδροπονικές καλλιέργειες ανθέων υπό κάλυψη, στις μεσογειακές συνθήκες. Γεωργία και Κτηνοτροφία. τόμος 4: 22-32.
 4. Μαλούπα, Ε. 1994. Υδροπονικές καλλιέργειες ανθέων υπό κάλυψη στις μεσογειακές συνθήκες. Πρακτικά τριημερίδας “Κηπευτικά και άνθη υπό κάλυψη”. ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Κρήτης: 59-66.
 5. Μαλούπα, Ε. 1996. Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ποντοκερασιά Κιλκίς. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία. τόμος 2: 9.
 6. Παπαδόπουλος, Τ. Παπαδόπουλος, Φ. Μαλούπα, Ε. Τράκα, Α. 1996. Επεξεργασία Αστικών Υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα και επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία. τόμος 3: 11.
 7. Μαλούπα, Ε. 1997. Αξιοποίηση της αυτοφυούς Μεσογειακής χλωρίδας στην Εμπορική Ανθοκομία. Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία. τόμος 6: 22-23.
 8. Μαλούπα, Ε. 1998. Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και Ελληνικές τάσεις στην Ανθοκομία. Γεωργία και Κτηνοτροφία. τόμος 7:14.
 9. Μαλούπα, Ε. 1998. Αξιοποίηση της αυτοφυούς Μεσογειακής χλωρίδας στην Εμπορική Ανθοκομία. Γεωργία και Κτηνοτροφία. τόμος 7: 16-19.
 10. Μαλούπα, E. και Γρηγοριάδου, K. 2003. Από τη φύση στο εργαστήριο: το οδοιπορικό ενός αυτοφυούς είδους. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ, τεύχος 14, Οκτώβριος-Δεκέμβριος.
 11. Μαλούπα E. και Τσοκτουρίδης, Γ. 2003. Συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην ανεύρεση Μοριακών Δεικτών για την προστασία και προώθηση νέων ανθοκομικών ειδών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ, τεύχος 14, Οκτώβριος-Δεκέμβριος.

 

Βιβλία

1. Μαλούπα, Ε., Γρηγοριάδου, Κ., Λάζαρη, Μ. και Κρίγκας, Ν. 2013. Καλλιέργεια, μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας των ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών: βασικές αρχές καθετοποιημένης παραγωγής. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλα, Εκδ. Γ.Κ. Λουπέλης, 90 σελ. ISBN: 978-960-99704-1-9. Κατεβάστε το βιβλίο

 

Κεφάλαια βιβλίων

 1. Maloupa, E. 2002. Chapter 4: Hydroponic Systems. In Savvas D. and Passam H. C. (Eds) Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Publications. Σελίδες 143-178.
 2. Maloupa E, Krigas N, Grigoriadou K, Lazari D and Tsoktouridis G. 2008. Conservation strategies for native plant species and their sustainable exploitation: case of the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N. Greece. Teixeira da Silva J.A. (Ed), Floriculture Ornamental Plant Biotechnology: Advances and Topical Issues (1st Edition), Vol. V (4): 37-56. Global Science Books, Isleworth, UK.

 

Συνέδρια

Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (Acta Horticulturae)

1. Maloupa, E., Mitsios, I., Martinez, P.F. and Bladenopoulou, S. 1993. Study of substrates use in gerbera soilless culture grown in plastic greenhouses. Acta Hort. v. 323:139-144.
2. Maloupa, E., Papadopoulos, A. and Bladenopoulou, S. 1993. Evapotranspiration and preliminary crop coefficient of gerbera soilless culture grown in plastic greenhouse. Acta Hort. v. 335:519-526.
3. Spanomitsios, G.K., Maloupa, E.M. and Grafiadellis, M.I. 1995. The effect of various environmental factors on yield of greenhouse gerbera plants. Acta Hort. v. 408:119-128.
4. Fakhri, M.N., Maloupa, E. and Gerasopoulos, D. 1995. Effects of substrate and frequency of irrigation on yield and quality of three Gerbera jamesonii cultivars. Acta Hort. v. 408:41-46.
5. Papadopoulos, A., Maloupa, E. and Papadopoulos, F. 1995. Seasonal crop coefficient of gerbera soilless culture. Acta Hort. v. 408:81-90.
6. Traka-Mavrona, E., Bletsos, F., Maloupa, E. and Grafiadellis, M. 1995. Fruit descriptive and qualitative traits of new tomato cultivars adapted to Mediterranean climatic conditions. Acta Hort. v. 412:160-167
7. Maloupa, E. Samartzidis, C. Couloumbis, P. and Komninou, A. 1997. Yield, quality and photosynthetic activity of greenhouse-grown ‘Madelon’ roses on perlite-zeolite substrate mixtures. Acta Hortic. v. 481: 97-99.
8. Belhadji, S. Maloupa, E. and Gerasopoulos, D. 1997. Improvement of germination of Vitex agnus castus L. seeds with seed pretreatments. Acta Hortic. v.454: 207-211.
9. Maloupa, E. and Gerasopoulos, D. 1997. Quality production of four cut gerberas in a hydroponic system of four substrates. Acta Hortic. v.486: 433-438.
10. Traka-Mavrona, Ek. Maloupa, E. Papadopoulos, F. and Papadopoulos A. 1998. Response of greenhouse tomatoes to wastewater fertigation in soilless cultivation. Acta Hortic. v. 458: 411-415.
11. Maloupa, E., Traka-Mavrona, K., Papadopoulos, A., Papadopoulos, F. and Pateras, D. 1999. Wastewater re-use in horticultural crops growing in soil and soilless media. Acta Hort. v. 481:603-608
12. Ymeri, A., Gerasopoulos, D. and Maloupa, E. 1999. Quality characteristics of ‘DANIELA’ tomatoes grown on a perlite-zeolite culture bag fed with slow release fertiliser. Acta Hortic. v. 491: 331-336
13. Maloupa, E. and Gerasopoulos, D. 1999. Quality production of four cut gerberas in a hydroponic system of four substrates. Acta Hort. v. 491:433-438
14. Maloupa, E., Zervaki, D., Marnasidis, A. 2000. Introduction of the Mediterranean native species Thymus mastichina, Lotus cytisoides, Lavandula stoechas, Centranthus ruber, Limonium pectinatum, and Limonium sinense into commercial floriculture. Acta Hortic. v. 541: 57-65
15. Maher J., Gerasopoulos D., Maloupa E., 2000. Temperature and light effects on germination of Lavandula stoechas seeds. Acta Hortic. v. 541: 261-264.
16. Maloupa, E., Gerasopoulos, D., Marnasidis, A. and Zervaki, D. 2000. Paclobutrazol and pinching affects visual quality characteristics of potted Vitex-agnus castus plants. Acta Hort. v. 541:295-298
17. Μattas, Κ., Maloupa, E., Khaleda, K., Grafiadelis, I. and Tzouramani, I. 2000. «Economic Outlook of Roses, Gerbera and Gypsophila». Acta Hortic. v. 541: 233-243.
18. Pela, Z., Pentcheva, M., Gerasopoulos, D. and Maloupa, E. 2000. In vitro induction of adventitious roots and proliferation of Cistus creticus subsp. creticus L. plants. Acta Hort. v. 541:317-322.
19. Pela, Z., Gerasopoulos, D. and Maloupa, E. 2000. The effects of heat pre-treatments and incubation temperature on germination of Cistus creticus subsp. creticus seeds. Acta Hort. v. 541:365-372
20. Maloupa, E., Gerasopoulos, D. and Maher, J. 2000. The effect of daminozide and chlormequat on visual quality characteristics of potted Vitex agnus castus plants. Acta Hort. v. 515:27-32
21. Maloupa, E., Khelifi, S. and Zervaki, D. 2001. Effect of growing media on the production and quality of two rose varieties. Acta Hort. v. 548:79-84
22. Traka-Mavrona, E., Gerasopoulos, D., Pritsa, T. and Maloupa, E. 2001. Growth, fruit yield and quality of tomato in relation to substrate and nutrient source in a soilless culture system. Acta Hort. v. 548:173-180
23. Maloupa, E., Abou Hadid, A., Prasad, M. and Kavafakis, C.H. 2001. Response of cucumber and tomato plants to different substrates mixtures of pumice in substrate culture. Acta Hort. v. 559:593-600
24. Maloupa, E., Grigoriadou, K., Zervaki, D. and Papanastassi, K. 2005. Management of the Balkan native flora for sustainable floricultural commercial use. Acta Hort. v. 683:189-196
25. Maloupa, E., Grigoriadou, K., Papanastassi, K. and Krigas, N. 2008. Conservation, propagation, development and utilization of xerophytic species of the native Greek flora towards commercial floriculture. Acta Hort. v. 766:205-214
26. Tsoktouridis, G., Maloupa, E. and Krigas, N. 2009. Phylogenetic analysis of six closely related Mediterranean taxa of Lamiaceae, using the ITS1, 5.8s and ITS2 nuclear ribosomal regions. Acta Hort. v. 813:309-316
27. Zervaki, D., Papanastasi K., and Maloupa E., 2009. A new theory – model strategy for new flower crops development. Acta Hort. v. 813:147-154

 

Σε πρακτικά άλλων διεθνών συνεδρίων

1. Maloupa, E. 1991. The use of inert substrates for growing cut flowers in greenhouses. FAO consultation workshop on “Development of Greenhouses in Egypt”. FAO/NUDP/EGY/ 86/014: 36-55.
2. Grafiadellis, Y., Mattas, K. and Maloupa, E. 1997. Adopting new Techniques in Protected Ornamental Production: A Financial Assessment. Medit. v. 8 (4):18-21.
3. Α. Papageorgiou, I. and Maloupa, E. 1998. Effects of intermittent cooling on growth of Lavandula stoechas. Proceedings of the First Balkan Botanical Congress, Θεσσαλονίκη.
4. Maloupa, E. Gerasopoulos, D. Zervaki, D. and Traka – Mavrona, E. 1999. Evolution of soilless cutlure technique in Greece – A look into the future”. Proceedings of the First Meeting of the FAO Thematic Working Group of soilless culture. Technical publication No3: 46-63.
5. Maloupa, E. Georgakis, D. Traka-Mavrona, E. Zervaki, D. Gerasopoulos, D. Martinez, P.F. Abou-Hadid, A. Leonardi, C. and La Malfa, G. 2000. Alternative vegetable crops and growing systems under protected cultivation in Mediterranean conditions. Regional Working Group on Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region. FAO Newsletter No. 7: 8-33.
6. Minoglou, D. Maloupa, E. Antoniou, Ch. Zervaki, D. 2001. “Balkan Botanic Garden of Krousia: Establishment of some of the main sections according to the existing master plan.” Proceedings of the International Conference of Forest Research: A challenge for an integrated European approach.Research Directorate General, the European Commission, v. (2): 587-594.
7. Maloupa, E. and Zervaki, D. 2001. The contribution of women in agriculture in Greece: Farm tourism and traditional products. Proc. Int. conf. ARI: 198-208.
8. Maloupa, E. Georgakis, D. Traka, A. Zervaki, D. Gerasopoulos, D. Martinez, P.F. Abou-Hadid, A. Leonardi, C. and G. La Malfa. 2002. Proceedings of the First Symposium on Horticulture on “,Alternative vegetable crops and growing systems under protected cultivation in Mediterranean conditions”. University St. Cyril and Methodius – Skopje: 24-29.
9. Maloupa, E. and Zervaki, D. 2002. The potential for New Floriculture Crops in Protected Cultivation in the Mediterranean. Proceedings of the FAO Regional Expert Meeting: 115-123.
10. Maloupa, E. Grigoriadou, K. Zervaki, D. and Papanastassi, K. 2003. The use of native herbs as a sustainable culture in Greece. Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region. Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus, pp. 52-56.
11. Maloupa, E. and Tsoktouridis, G. 2003. Potential market niches for new in flower crops from the Mediterranean region. Proceedings of 5th Coordinating Meeting – Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region. Nicosia, Cyprus.
12. Maloupa E., Zervaki D., Grigoriadou K. and Papanastasi K., 2004. The development of native plant collection nursery in the Kroussia Balkan Botanic Garden. Scripta Botanica Belgica 29, pp. 15-20.
13. Maloupa, E. 2004. Garden development and management at the Balkan Botanic Garden, Thessaloniki, Greece. Proceedings of the 2nd World Botanic Gardens Congress, Barcelona.
14. Grigoriadou Κ., Papanastasi K. and Maloupa E. 2006. Balkan Botanic Garden of Kroussia and the 2010 challenge: the example of native greek species. 4th European Botanic Garden Congress, Prague, 18-22 September.
15. Krigas N., Grigoriadou K., Papanastasi K. & Maloupa E. 2006. Conservation actions of the Balkan Botanic Garden of Kroussia related to the EU 2010 Action Plan Biodiversity Targets: The Ionian Islands Project. 4th European Botanic Garden Congress, Prague, 18-22 September.
16. Maloupa E., Krigas N. & Karydas A. 2007. The in situ plant conservation actions of the Balkan Botanic Garden of Kroussia in Greece. Proceedings (online http://www.bgci.org/resources/wuhan/) of the 3rd Global Botanic Gardens Congress Wuhan, 16-20 April 2007.
17. Krigas N., Vergou A., Maloupa E. 2007. What’s new in a deciduous oak forest? The Path of Biodiversity in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece. Proceedings (online http://www.bgci.org/resources/wuhan/) of the 3rd Global Botanic Gardens Congress Wuhan, 16-20 April 2007.
18. Maloupa E. & Krigas N. 2007.The “Odyssey” of Greek plants: a call for repatriating well documented important plant species of Greece from European botanic gardens to the Balkan Botanic Garden of Kroussia. – Proceedings of the 5th Scientific Congress of PLANTA EUROPA, Romania.
19. Krigas N., Mouflis G., Karydas A. & Maloupa Ε. 2007. Ex-situ conservation of important plant species of Greece in the Balkan Botanic Garden of Kroussia utilizing botanic expedition data and ecological databases in a GIS environment. Proceedings of the 5th Scientific Congress of PLANTA EUROPA, Romania.
20. Mouflis G., Krigas N., Karydas A. & Maloupa E. 2007. Species-specific baseline cultivation protocols: using GIS for the conservation of endemic plants of Cephalonia Island in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece – Proceedings of the 5th Scientific Congress of PLANTA EUROPA, Romania.
21. Maloupa E. & Krigas N. 2007. A young ‘’David’’ botanic garden and a giant ‘’Goliath’’ 210 target: a critical encounter to halt biodiversity loss in Greece. – Proceedings of the 5th Scientific Congress of PLANTA EUROPA, Romania.
22. Tsoktouridis G, Krigas N., Maloupa E., 2007. Genetic variability in plant taxa of Satureja montana group (Lamiaceae) found in Greece». Proceedings of the 5th Scientific Congress of PLANTA EUROPA, Romania.
23. Maloupa, Ε., Κrigas, Ν. and Panagiotidou, Μ. 2007. Computer Design and Landscape Visualization: the case of the Botanic Garden of Environmental Awareness, Thermi, Thessaloniki, N. Greece. International Conference Landscape Architecture and New Technologies, May 25-26, 2007, Drama, Greece.
24. Fotakis D., Karydas A., Krigas N. and Maloupa E. 2007. GIS in forest management and ecological landscaping: a fine scale pilot approach in the natural oak forest of the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece. International Conference Landscape Architecture and New Technologies, May 25-26, 2007, Drama, Greece.
25. Grigoriadou K., Papanastasi K. & Maloupa E. 2008. In vitro conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia (N. Greece): the regional Greek endemic Campanula incurva Aucher. 2nd World Scientific Congress – Challenges in Botanical Research and Climate Change. Delft, Holland, June 29 – July 5.
26. Tsoktouridis, G., Krigas N, Konstantinidis, T., Karaplianis, T., & E. Maloupa 2009. Genetic differences among wild Greek Crocus Taxa and cultivated saffron. 3rd International Symposium on Saffron. «Forthcoming Challenges in Cultivation, research and Economics» Krokos, Kozani, Greece, May 20-23, 2009
27. Lazari D., Ntella M., Kontogiorgis C., Hadjipavlou-Latina D., Grigoriadou K., Maloupa E. 2010. Study of the antioxidant activity of Crithmum maritimum L. essential oil (Apiaceae).14th Hellenic Symposium on Medical Chemistry (HSMC-14), Thessaloniki, Greece, April 23-25.
28. Papadatou M., Argyropoulou C., Grigoriadou C., Maloupa E. and Skaltsa H., 2014. Essential oil content of Origanum cordifolium, cultivated at the Laboratory for the Conservation and Evaluation of Native and Floricultural Species (North Greece), originated from Cyprus. 45th International Symposium on Essential Oils, September 07-10, 2014 Istanbul, Turkey.
29. Papadatou M., Argyropoulou C., Grigoriadou C., Maloupa E. and Skaltsa H., 2014. Essential oil content of cultivated Origanum vulgare ssp. hirtum. 45th International Symposium on Essential Oils, September 07-10, 2014 Istanbul, Turkey.
30. Papadatou M., Argyropoulou C., Grigoriadou C., Maloupa E. and Skaltsa H., 2014. Essential oil content of cultivated Satureja spp. in Northern Greece. 45th International Symposium on Essential Oils, September 07-10, 2014 Istanbul, Turkey.
31. Virginia Sarropoulou, Eleni Maloupa. Effect of exogenous dikegulac on in vitro shoot proliferation of Sideritis raeseri L. – Greek mountain tea species. VI International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym” 2015. Jahorina, 15-18 October 2015, Bosnia and Herzegovina.

 

Σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

1. Μαλούπα, Ε. και Ζαρταλούδης, Ζ. 1990. Παρατηρήσεις στη συμπεριφορά 15 ποικιλιών Ζέρμπερας στο Θερμοκήπιο. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής Έρευνας, Tομέας Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση Έρευνας. Υπουργείο Γεωργίας. τόμος Β’.: 798-814.
2. Μαλούπα, Ε. 1995. Τα υποκατάστατα εδάφους και η εφαρμογή τους σε υδροπονική καλλιέργεια ανθοκομικών ειδών υπό κάλυψη. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 4: 41-54.
3. Μαλούπα, Ε. 1998. Η Έρευνα στην Ανθοκομία: Δυνατότητες τεχνικής στήριξης των ανθοκομικών μονάδων. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Ανθοκομικού Συνεδρίου. Βόλος. Μάιος.
4. Μαλούπα, Ε. 1998. Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για τη Βαλκανική Χλωρίδα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 66-70.
5. Μαλούπα, Ε. Μαρνασίδης, Α. και Ζερβάκη, Δ. 1998. Αξιοποίηση αυτοφυούς Μεσογειακής χλωρίδας στην εμπορική ανθοκομία. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας. Αλεξανδρούπολη. Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 241-245.
6. Μαλούπα, Ε. 2000. Νέα Ανθοκομικά φυτά προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανθοκομίας. Βόλος. Μάιος 2000.
7. Μαλούπα, Ε. Ζερβάκη, Δ. Γρηγοριάδου, Κ. και Παπαναστάση, Κ. 2004. Διατήρηση και πολλαπλασιασμός αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. τόμος 11: 355-358.
8. Οικονόμου, Α. Κρίγκας, Ν. Μαλούπα, Ε. Κοκκίνη, Σ. 2005. Ο Κήπος των Αισθήσεων. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. «Έμπνευση, Στοχασμός & Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 18-20 Μαρτίου, Πανεπιστήμιο Πειραιά.
9. Βέργου, Α. Κρίγκας, Ν. Οικονόμου, Α. και Μαλούπα, Ε. 2005. Γνωρίζοντας «το μονοπάτι της βιοποικιλότητας» στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικού. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-8 Μαίου. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Ιωάννινα.
10. Παπαναστάση, Κ. Γρηγοριάδου, Ε. Γρηγοριάδου, Κ. Κρίγκας, Ν. και Μαλούπα, Ε. 2005. Από τη φύση στο έργαστήριο και το Βαλκανικό Βοτανικό Κρουσσίων: ex situ διατήρηση του ενδημικού είδους Centaurea huljakii H. Wagner. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-8 Μαίου. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Ιωάννινα.
11. Παπαναστάση Κ., Γρηγοριάδου Κ., Παπακωνσταντίνου Σ., Μαλούπα Ε., 2007. Επίδραση του chlormequat chloride στη δημιουργία νανοποιημένων φυτών του αυτοφυούς είδους Silene coronaria (L.) Clairv. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 173-176.
12. Γρηγοριάδου Κ., Παπαναστάση Κ., Μαλούπα Ε., 2009. Εμπορική αξιοποίηση των τριών αυτοφυών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών δίκταμο (Origanum dictamnus L.), κρίταμο (Crithmum maritimum L.) και μελισσόχορτο (Melissa officinalis L.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 649-652.
13. Παναγιωτίδου Μ., Κρίγκας Ν. και Μαλούπα Ε., 2009. Ψηφιακός σχεδιασμός και τρισδιάστατη απεικόνιση: o Βοτανικός Κήπος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 723-726.
14. Γκίκα Π., Μαλούπα Ε., Λαναράς Θ., 2009. Αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας και του φωτός στη φυτρωτικότητα των σπερμάτων των ειδών Erysimum naxense Snogerup και Erysimum krendlii Polatschek. 11ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου
15. Κολοβού Χ., Παπουλάκης Χ., Λαναράς Θ., Μαλούπα Ε., Κουκ Κ.Μ.,2009. Origanum dictamnus L. σε υδροπονική καλλιέργεια: Επίδραση διαφορετικών υποστρωμάτων στα μορφομετρικά χαρακτηριστικά, βιομάζα και αιθέριο έλαιο. 11ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.
16. Παπουλάκης Χ., Κολοβού Χ., Λαναράς Θ., Μαλούπα Ε., Κουκ Κ.Μ., 2009. Melissa officinalis L. σε πειραματική καλλιέργεια στον αγρό: Εποχιακή διακύμανση περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο, βιομάζας και μορφομετρικών χαρακτηριστικών. 11ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.
17. Αργυροπούλου Α., Παπαδάτου Μ., Γρηγοριάδου Α., Μαλούπα Ε. και Σκαλτσά Ε., 2009. Ανάλυση αιθερίου ελαίου δικτάμου καλλιεργημένου στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων. 11ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.
18. Lazari Diamanto, Ntella Maria, Kontogiorgis Christos, Hadjipavlou-Litina Dimitra Grigoriadou Katerina, Maloupa Eleni, 2010. Study of the antioxidant activity of Crithmum maritimum L. essential oil (Apiaceae). 14th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry (HSMC-14), Thessaloniki, Greece, April 23-25.
19. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Καρύδας, Α. & Παπαναστάση, Κ. (2011).
Ex-situ διατήρηση αυτοφυών ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. – Στον Νικολάου Κ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011.
20. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Κωνσταντινίδης, Θ., Καραμπλιάνης, Θ., Πολυσίου, Μ., Τσιμίδου, Μ., Fernández, J. Α., De-los-Mozos-Pascual, M., Santana Méridas, O., Molina-Romero, R.V., Sanchís, E., Branca, F., Borbely, G., Heslop-Harrison, S. J., Vurdu, H. & Gasimov, K. (2011). Φυτογενετικοί πόροι του γένους Crocus (Iridaceae) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου CROCUSBANK: συλλογές, τεκμηρίωση και ex-situ διατήρηση. – Σελ. 122-124, Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011.
21. Σαμαράς A., Τάντση A., Παπαναστάση K., Γρηγοριάδου K., Μαλούπα E., 2011. Πολλαπλασιασμός in vitro των αυτοφυών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών Sideritis scardica Griseb. και Sideritis sipylea Boiss. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός 1-4 Νοεμβρίου.
22. Σαρροπούλου B., Μαλούπα E., 2015. Επίδραση της κυτοκινίνης ΒΑ (6-βενζυλαδενίνη) και της βιταμίνης Β9 “φολικό οξύ” στον πολλαπλασιασμό in vitro βλαστικών κορυφών στο είδος Sideritis syriaca – Ελληνικό Tσάι Βουνού (Μαλοτήρας Κρήτης). 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (EEEO). 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Aγριά, Βόλος.
23. Σαρροπούλου B., Μαλούπα E., 2016. Επίδραση 5 διαφορετικών τύπων κυτοκινινών στο πολλαπλασιασμό και 3 διαφορετικών τύπων αυξινών στη ριζοβολία βλαστικών κορυφών του ενδημικού είδους Sideritis raeseri Βoiss & Ηeldr. (Τσάι Βουνού του Βελουχίου ή Παρνασσού) καλλιεργούμενων σε συνθήκες in vitro. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: H συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Πρακτικά Περιλήψεων Εργασιών σελ. 100.
24. Σαρροπούλου B., Μαλούπα E., 2016. In vitro αναπαραγωγή του φυτικού είδους Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata (Eλληνικό Τσάι του Βουνού-Σιδηρίτης η διάτρητος υποείδος η διάτρητος). Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: H συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Πρακτικά Περιλήψεων Εργασιών σελ. 101.
25. Σαρροπούλου B., Μαλούπα E., 2016. In vitro πολλαπλασιασμός του ενδημικού φυτικού είδους Sideritis scardica Griseb. (Τσάι Βουνού του Ολύμπου) με την κυτοκινίνη BA και την αλειφατική αλκοόλη με 30 ατομα C “1-τριακοντανολη”. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: H συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Πρακτικά Περιλήψεων Εργασιών σελ. 102.
26. Σαρροπούλου B., Μαλούπα E., 2016. Αγενής αναπαραγωγή με μικροπολλαπλασιασμό του φυτικού είδους Sideritis syriaca L. subsp. syriaca (Τσάι Βουνού Κρήτης ή Μαλοτήρα ή Καλοκοιμηθιά). Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: H συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Πρακτικά Περιλήψεων Εργασιών σελ. 103.
27. Παλτάκη Κ., Σαρροπούλου Β., Πολυμένη Ε., Δήμας Κ., Μαλούπα Ε., 2016. Επίδραση της διαφορετικής σύστασης θρεπτικών υποστρωμάτων καλλιέργειας και διαφορετικών αυξινών στον μικροπολλαπλασιασμό του ενδημικού είδους κάππαρη “Capparis orientalis Veill.”, προέλευσης Κέας. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: H συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Πρακτικά Περιλήψεων Εργασιών σελ. 98.
28. Πολυμένη Ε., Σαρροπούλου Β., Παλτάκη Κ., Μαλούπα Ε., Δήμας Κ., 2016. In vitro αναπαραγωγή και ex situ διατήρηση του ενδημικού είδους από τη Kεα (Capparis orientalis Veill.) χρησιμοποιώντας υποστρώματα διαφορετικών κυτοκινινών για πολλαπλασιασμό και διαφορετικών αυξινών για ριζοβολία. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: H συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Πρακτικά Περιλήψεων Εργασιών σελ. 99.

 

Περιλήψεις σε ελληνικά συνέδρια

1. Mαλούπα-Οικονόμου, Ε. 1985. Ο πολλαπλασιασμός της Βεϊγκέλια με ιστοκαλλιέργεια ανθικών μεριστωμάτων. Πρακτικά 12ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών: 33.
2. Μαλούπα, Ε. 1991. Υποκατάστατα Εδάφους και η χρήση τους στην Ανθοκομία, Πρακτικά 15ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
3. Μαλούπα, Ε. Μπλαδενοπούλου, Σ. Γερασόπουλος, Δ. και Οικονόμου Α. 1993. Μελέτη της υδροπονικής καλλιέργειας της ζέρμπερας σε διάφορα υποστρώματα στο θερμοκήπιο. Πρακτικά 16ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών: 93.
4. Bladenopoulou, S. and Maloupa, E. 1993. Micronutrient need and problems in soilless culture of gerbera. International workshop on “Updating the soilless cultivation technology for protected crops”. October 1993. Chania, Crete.
5. Οικονόμου, Α. Κώστας, Σ. Μαλούπα, Ε. Παναγιωτίδου, Ν. Μακρίδου, Ε. 1993. Επίδραση του ΙΒΑ, της σακχαρόζης και του φωτός στη ριζοβολία μικρομοσχευμάτων αζαλέας in vitro. Πρακτικά 16ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών: 95.
6. Οικονόμου, Α. Σύρος, Θ. Σταμούλης, Α. Μαλούπα, Ε. και Μακρίδου, Ε. 1993. Ριζοβολία μοσχευμάτων αειθαλών καλλωπιστικών θάμνων στο σύστημα της ομίχλης. Πρακτικά 16ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών: 98.
7. Μαλούπα, Ε. Μακρής, Α. Μακρίδου, Ε. και Οικονόμου, Α. 1993. Ριζοβολία μοσχευμάτων φυλλοβόλων καλλωπιστικών φυτών στο σύστημα της ομίχλης. Πρακτικά 16ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών: 99.
8. Σπανομήτσιος, Γ. Μαλούπα, Ε. και Οικονόμου, Α. 1993. Τροποποίηση των συνθηκών ανάπτυξης της ζέρμπερας στο θερμοκήπιο με κάλυψη πολυαιθυλενίου με τη χρήση συμβατικών μεθόδων κλιματισμού. Πρακτικά 16ης Επιστημονικής Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών: 100.
9. Maloupa E., Krigas Ν, Papanastasi Κ. and Panagiotidou Μ. “Conservation actions regarding the Greek native plants in the Balkan Botanic Garden of Kroussia and the Botanic Garden of Environmental Awareness” Proceedings of International Conference on “Enhancing biodiversity in Mediterranean Ecosystems from theory to practice” June 18-20, 2014, Thessaloniki, Greece.