Βοτανικό Μουσείο-Ερμπάριο

Ερμπάριο είναι συλλογή πεπιεσμένων και αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων, καθώς και ο χώρος, το κτίριο ή το ινστιτούτο που διατηρεί μια τέτοια συλλογή (βοτανικό μουσείο).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία και τη διατήρηση του συλλεχθέντος φυτικού υλικού, είναι ο ταξινομικός προσδιορισμός του και η απόδοση επιστημονικών ονομάτων σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Βοτανικής Ονοματολογίας (International Code of Botanical Nomenclature). Παράλληλα με το ζωντανό υλικό που θα αποτελέσει το πρωτογενές πολλαπλασιαστικό υλικό του Εργαστηρίου, συλλέγονται φυτικά δείγματα που χρησιμοποιούνται ως αποξηραμένα δείγματα ερμπαρίου για τον ταξινομικό προσδιορισμό του φυτικού υλικού. Ο ταξινομικός προσδιορισμός γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, με τη χρήση στερεοσκοπίου και βασικών χλωριδικών συγγραμμάτων που περιλαμβάνουν ειδικές διχοτομικές κλείδες (συστήματα λήψης απόφασης για την ταυτότητα ενός δείγματος).

Κάθε αποξηραμένο φυτικό δείγμα που έχει συλλεχθεί και έχει προσδιοριστεί ταξινομικά, αναγνωρίζεται ως επιστημονική πληροφορία διεθνώς και καθίσταται μοναδικό και ανεπανάληπτο ως εύρημα στον πλανήτη με βάση το συνδυασμό: «συλλέκτης – κωδικός – ημερομηνία συλλογής – περιοχή και ακριβής θέση συλλογής (εκφρασμένη σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος)». Στη συλλογή του ΕΠΑΑΑΕ διατηρούνται σήμερα περισσότερα από 1.300 δείγματα ερμπαρίου (ακρωνύμιο BBGK σύμφωνα με το Index Herbariorum).